Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie EÚ ( General Data Protection Regulation, v skratke GDPR), ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

O nás

Prevádzkovateľom osobných údajov je Pavel Kytka – Teko so sídlom Račice 18, 972 22 Nitrica, IČO: 17945089, DIC: SK1020578757

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky, na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu. Spracuvávame vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:
Identikačné údaje: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, kontaktné údaje: emailova adresa a telefónne číslo.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Marketing: Na základe vášho kontaktu s našou spoločnosťou prostredníctvom internetovej stránky lacnedomceky.sk vám budeme zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách poštou, emailom, SMS správou, prípadne inou formou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Spracovanie na účely marketingu možno však považovať za spracúvanie na účely našich oprávnených záujmov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy platné pre lacnedomceky.sk, napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. zablokovanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely pri odhlásení abonovanej newsletterovej služby alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností. Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti lacnedomceky.sk, napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnuť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov a schválenia ich spracúvania nás nemôžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na lacnedomceky.sk

Kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje spracúvame v maximalnej miere interne. Údaje poskytujeme naším dodávateľom len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania.

Našimi dodávateľmi sú : poskytovatielia IT služieb, poskytovatelia účtovných služieb a poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Práva

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva: právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona) právo na opravu (§ 22 Zákona),
právo na vymazanie (§ 23 Zákona),

právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona), právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona), právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ( Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 ) ak sa domienate, že spracuvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti elektronicky na emailovu adresu lacnedomceky.sk@gmail.com alebo osobným podaním žiadosti v sídle spoločnosti.
Pri žiadostiach najmä o prístup a prenos vašich osobných údajov sme povinný overiť vašu totožnosť, a to nahliadnutím dokladu totožnosti s fotograou. Z tohto dôvodu je takéto žiadosti možné podávať len osobne v sídle spoločnosti.