Alternatívne zdroje energie pre domácnosti

Alternatívne zdroje energie pre domácnosti

Obnoviteľné zdroje energie môžu v budúcnosti čiastočne alebo úplne nahradiť súčasné zdroje, ktoré zaťažujú naše životné prostredie, keďže sú v podstate prakticky nevyčerpateľné.

Veterná energia

Malé veterné elektrárne

Malé veterné elektrárne dokážu slušne pokryť spotrebu elektrickej energie pre nízkoenergetické domy, či pripraviť dostatok teplej vody. Malé veterné turbíny však zatiaľ nedominujú v našich domácnostiach hneď z niekoľkých dôvodov. Ide o pomerne nestabilný zdroj energie – vietor viac fúka v chladných mesiacoch, jeho rýchlosť sa v hornatých krajoch mení, intenzita býva nižšia ako na rovinách.

Podľa posledného mapovania situácie na Slovensku sa dospelo k záveru, že efektívna plocha územia vhodného na realizáciu veterných turbín s priemernou rýchlosťou vetra >5,5 m.s-1 je veľmi malá, cca 191 km2, čo je len 0,39 % z celkovej rozlohy Slovenska.

Vhodné – z hľadiska priemernej rýchlosti vetra – sú horské oblasti, najmä hrebeňové polohy a sedlá, s málo zvlneným reliéfom v okolí a bez lesného porastu. K najvhodnejším patrí hrebeň Nízkych Tatier, Slovenského rudohoria, Malých a Bielych Karpát, Malej a Veľkej Fatry a ďalších pohorí. Údolné a kotlinové polohy sú naopak nepriaznivé, s priemernou ročnou rýchlosťou pod 2,5 m.s-1. Výnimkou sú oblasť Devínskej brány a časť Podunajskej nížiny za Malými Karptami, kde môžeme na vhodných lokalitách očakávať priemerné rýchlosti vetra okolo 3,5 m.s-1. Podobne je to v oblasti Popradskej a Košickej kotliny.

Energia z biomasy

biomasa

Biomasa je vo svojej jednoduchej v podstate skladisko slnečného žiarenia. Následkom fotosyntézy je táto energia premenená na organickú hmotu, ktorá pri správnom využití dokáže produkovať teplo, elektrinu či tekuté palivo pre motorové vozidlá. Medzi jej najznámejšie produkty patrí bioplyn, palivové drevo, metán, etanol, bio prísady do fosílnych palív, brikety a iné. Biomasa má oproti ostatným zdrojom vyššiu úroveň nákladov na spracovanie a náročnosť na prípravné a obnovovacie procesy.

Medzi ďalšie nevýhody možno zaradiť: pomalšiu dobu obnovovania (rastu) – mesiace až roky, zdĺhavý proces prípravy na využitie (zber, sušenie, fermentovanie…), neúmerné pestovanie biomasy zaberá neúmerné rozlohy pôdy, ktorá je vhodnejšia na pestovanie potravín. Pokiaľ máte záujem dosiahnúť normy pre pasívne domy, toto je jedna z ciest.

Slnečná energia

solárne panely

Je to najdostupnejšia a najčistejšia forma obnoviteľnej energie. Pri bezoblačnom počasí dopadá na zemský povrch slnečné žiarenie s výkonom 1 000 Wm-2 – intenzita žiarenia. Množstvo energie slnečného žiarenia, ktoré dopadne za rok na vodorovnú plochu, je u nás 950 – 1 200 kWh na 1 m2. V prípade južne orientovanej plochy sklonenej pod uhlom 30° môže táto hodnota dosahovať na juhu Slovenska aj 1 500 kWh/r m2.

Odporcovia solárnych panelov však tvrdia, že pri kolektoroch o ekológii nemôže byť ani reči. Energetické nároky na výrobu solárnych článkov sa podľa niektorých názorov zhodujú alebo prevyšujú energiu, ktorú nimi dokážeme zachytiť. Avšak táto forma je u nás najrozšírenejšia pre rodinné domy.

Vodná energia

Vodná energia

Voda patrí k najrozšírenejším obnoviteľným zdrojom vo svete. Energiu je možné získať tak zo stojatých vodných zdrojov (priehrady, jazerá), pomaly alebo rýchlo tečúcich zdrojov (potoky, vodopády) ako aj z jej teplotných rozdielov (prirodzený/umelý ohrev). Vodná energia predstavuje jeden z najstabilnejších zdrojov energie. Väčšinou je stabilita závislá na ročných obdobiach (podľa polohy a podnebia) no priemerná produkcia neklesá pod polovicu inštalovaného výkonu (okrem extrémov ako suchá, nárazové búrky a iné).

Na využitie energie vody je potrebný vodný tok s rozdielom hladín (spádom) aspoň 0,6 m a dostatočným a stabilným prietokom počas celého roka. Občas takéto zariadenia možno vidieť pri chatách s potokom. Celkovo však v našich končinách ide skôr o výnimku ako pravidlo.

Zelená domácnostiam

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt SIEA je nancovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov. Domácnosti môžu žiadať o podporu v rámci jednotlivých kôl. Prvé kolo projektu bolo vyhlásené 1. decembra 2015. Aktuálne informácie o stave čerpania a termínoch vyhlásenia ďalších kôl sú k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Poskytovanie pomoci sa riadi všeobecnými podmienkami podpory a osobitnými podmienkami konkrétneho kola. Domácnosť si vyberá vhodné zariadenie zo zoznamu zariadení, ktoré splnili technické podmienky, a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž. Registrácia zhotoviteľov bola otvorená v novembri. Zoznam zhotoviteľov je zverejnený na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Aké zariadenia sú podporované?

  • malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW
  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny (na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať podporu)
  • zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome
  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá

Kde je možné získať podrobnejšie informácie?

Všetky aktuálne informácie k možnostiam čerpania podpory prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam sú k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.